Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Poznaniu

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 5
POZNAŃ – STARE MIASTO
Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli:

Dla dzieci:
A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.
B. Zajęcia wspierające rozwój:

 • „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dla 6-7-latków,
 • „Poznawanie siebie, jaki jestem, jaki chcę być” – zajęcia rozwijające świadomość ciała,
 • „Jak dbać o zdrowie?” – kształtowanie prawidłowych postaw promujących zdrowie.

C. Zajęcia profilaktyczne:

 • „Nie bój się powiedzieć NIE obcemu” – kształtowanie zachowań asertywnych – warsztaty dla 6-latków,
 • „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych” – program profilaktyczny dla 6-latków,
 • „Jak mówić nie” – zajęcia z zakresu ochrony przed skutkami nagabywania seksualnego,
 • „Jak radzić sobie ze stresem i napięciem?” – warsztaty dla dzieci i nauczycieli.

D. Zajęcia korekcyjne:

 • „Dziecko nadpobudliwe – program korekcji zachowań”.

Dla rodziców:
A. Warsztaty:

 • „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”
 • „Rozwój mowy małego dziecka”
 • „Jak stymulować rozwój mowy małego dziecka?”
 • „Szkoła dla rodziców. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”

B. Prelekcje:

 • „Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Pomoc w adaptacji w nowym środowisku.”
 • „Gotowość szkolna dzieci”
 • „Małe dzieci, wielkie problemy – jak wspierać rozwój emocjonalno- -społeczny dziecka?”
 • „Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym”
 • „Moje dziecko idzie do szkoły – chcę zapewnić mu sukces”
 • „Moje dziecko będzie dobrym uczniem – rola rodziców w stymulowaniu dojrzałości szkolnej”
 • „Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy”
 • „Profilaktyka zaburzeń mowy”
 • „Etapy rozwoju mowy”
 • „Negatywny wpływ wad wymowy na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”

C. Konsultacje:

 • Konsultacje logopedyczne po badaniach przesiewowych

Dla nauczycieli:

A. Prelekcje:

 • „Kiedy skierować dziecko do logopedy?”
 • „Klasyfikacja zaburzeń mowy. Czy każda nieprawidłowa artykulacja jest wadą wymowy?”
 • „Etapy rozwoju mowy”

B. Warsztaty:

 • „Rozwój mowy małego dziecka”
 • „Jak stymulować rozwój mowy małego dziecka?”

Propozycje do zrealizowania na terenie Poradni:

Diagnoza:

 • psychologiczna,
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna.

Terapia i zajęcia:

 • Terapia pedagogiczna dla dzieci wykazujących brak dojrzałości szkolnej,
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego,
 • Terapia psychologiczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi,
 • Terapia logopedyczna (kształtowanie mowy u małych dzieci, wady wymowy, zaburzenia
 • mowy u dzieci ze schorzeniami centralnego układu nerwowego),
 • Terapia pedagogiczna dziecka z zaburzeniami mowy – zajęcia indywidualne,
 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci zagrożonych odroczeniem od obowiązku szkolnego,
 • Zajęcia wspomagające rozwój dziecka do 6 roku życia,
 • Kształtowanie mowy u małych dzieci,
 • „Chcę mówić poprawnie” – program profilaktyczny dla 3-4-latków i ich rodziców,
 • „Ja też mogę czytać” – zajęcia dla 4-5-latków,
 • „Zanim pójdę do szkoły, pomaluję cały świat” – zajęcia profilaktyczne dla 5-6-latków z
 • obniżonymi możliwościami grafomotorycznymi,
 • „Pomoc w osiąganiu dojrzałości szkolnej” – indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • dla 5-6-latków,
 • „Moje dziecko to potrafi” – warsztaty ogólnorozwojowe dla 5-6-latków i rodziców,
 • „Mali odkrywcy” – zajęcia wspomagające rozwój dzieci zdolnych w wieku 5-6 lat.

Spotkania instruktażowo-konsultacyjne:

 • dla rodziców i dzieci z problemami grafomotorycznymi,
 • dla rodziców i dzieci z trudnościami w uczeniu się,
 • dla rodziców i dzieci – pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • dla rodziców i dzieci – pomoc psychologiczna,
 • indywidualne konsultacje logopedyczne – po badaniach przesiewowych.

Oferta poradni dla przedszkoli

I. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

1. Badania diagnostyczne: logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne określające
poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

2. Badania określające dojrzałość szkolną dziecka.

3. Terapia: logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi, w tym dzieci odroczonych z obowiązku szkolnego.

4. Badania przesiewowe: logopedyczne i pedagogiczne, prowadzone na terenie
przedszkoli – wykrywanie zaburzeń mowy oraz ryzyka dysleksji.

5. Badania przesiewowe słuchu wg ogólnopolskiego programu „Słyszę” i wzroku wg
programu „Widzę”.

II. Prelekcje i pogadanki dla rodziców i nauczycieli.

1. Dojrzałość szkolna dziecka.

2. Zapobieganie zaburzeniom dyslektycznym dzieci – wczesne wykrywanie ryzyka
dysleksji.

3. Rozwój mowy dziecka w okresie przedszkolnym.

4. Rola rodziców w zaspokajaniu podstawowych potrzeb emocjonalnych dzieci.

5. Postępowanie z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i z zespołem ADHD.

6. Zapobieganie zachowaniom agresywnym dzieci.

7. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w okresie przedszkolnym.

8. Wykrywanie ponadprzeciętnych uzdolnień dziecka.


III. Zajęcia dla rodziców i nauczycieli realizowane na terenie poradni.

1. Szkoła dla rodziców i wychowawców – trening umiejętności wychowawczych
rodziców i nauczycieli.

2. Nawiązywanie więzi emocjonalnej z dzieckiem – twórcza wizualizacja (zajęcia dla
rodziców).

3. Konsultacje i porady w Punkcie Konsultacyjnym dla Uczniów Zdolnych dotyczące:

 • sposobów rozpoznawania potencjałów i mocnych stron dziecka,
 • stosowania metod wychowawczych stymulujących rozwój dziecka
  i ukierunkowujących jego aktywność twórczą.

Oferujemy następujące formy pomocy:

Dla dzieci

1. Diagnoza:

 • dojrzałości szkolnej i potencjalnych możliwości dziecka,
 • przyczyn i trudności w zachowaniu,
 • ryzyka dysleksji,
 • zaburzeń mowy,
 • badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy – „Widzę, słyszę, mówię”.

2. Terapia:

 • zaburzeń zachowania,
 • logopedyczna,
 • program terapeutyczny dla dzieci z uszkodzeniami C.U.N.,
 • zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój poznawczy, percepcyjny i społeczny,
 • program psychostymulacji rozwoju mowy dla dzieci 4-6,
 • program rozwijający mowę dla dzieci 5-6 letnich z opóźnionym rozwojem mowy
 • “Logoterapia z wykorzystaniem muzyki, ruchu, mowy”,
 • program dla dzieci 3-4 letnich “Dotknij, popatrz, powiedz”,
 • warsztaty logorytmiczne dla uczniów kl. “0” prowadzone na terenie Państwa placówki “Co potrafi moje ciało”.
 • indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi i ich rodzicami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Inne formy wspierania rozwoju dziecka:

 • Program „Indywidualny Trener Dziecka”,
 • Zajęcia twórcze dla dzieci rozwijające kreatywność.

Dla rodziców

1. Prelekcje odnośnie zaburzeń mowy.

2. Warsztaty dla rodziców – profilaktyka logopedyczna.

3. Warsztaty dla rodziców dzieci twórczo uzdolnionych.

4. Warsztaty dla rodziców: „Dzieciństwo bez klapsa – czyli jak z miłością i szacunkiem
wyznaczać dziecku granice”

5. Przybliżenie problematyki dojrzałości szkolnej.

6. Program “Szczęśliwe dzieciństwo bez smoczka”.

Dla nauczycieli

1. Szkolenie: „Nauczyciel jako osoba uczestnicząca w procesie diagnozy”.

2. Diagnoza trudności we wczesnym etapie edukacyjnym.

3. Kształtowanie systemu fonologicznego.

4. Warsztaty: “Oddech jako fundament prawidłowej wymowy”.

5. Organizacja kształcenia dzieci przewlekle chorych.

6. Jak rozumieć opinie i orzeczenia wydawane przez poradnię

Skip to content