Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Poznaniu

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 5
POZNAŃ – STARE MIASTO

Oferujemy następujące formy pomocy:

Dla dzieci

1. Diagnoza:

 • dojrzałości szkolnej i potencjalnych możliwości dziecka,
 • przyczyn i trudności w zachowaniu,
 • ryzyka dysleksji,
 • zaburzeń mowy,
 • badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy – „Widzę, słyszę, mówię”.

2. Terapia:

 • zaburzeń zachowania,
 • logopedyczna,
 • program terapeutyczny dla dzieci z uszkodzeniami C.U.N.,
 • zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój poznawczy, percepcyjny i społeczny,
 • program psychostymulacji rozwoju mowy dla dzieci 4-6,
 • program rozwijający mowę dla dzieci 5-6 letnich z opóźnionym rozwojem mowy
 • “Logoterapia z wykorzystaniem muzyki, ruchu, mowy”,
 • program dla dzieci 3-4 letnich “Dotknij, popatrz, powiedz”,
 • warsztaty logorytmiczne dla uczniów kl. “0” prowadzone na terenie Państwa placówki “Co potrafi moje ciało”.
 • indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi i ich rodzicami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Inne formy wspierania rozwoju dziecka:

 • Program „Indywidualny Trener Dziecka”,
 • Zajęcia twórcze dla dzieci rozwijające kreatywność.

Dla rodziców

1. Prelekcje odnośnie zaburzeń mowy.

2. Warsztaty dla rodziców – profilaktyka logopedyczna.

3. Warsztaty dla rodziców dzieci twórczo uzdolnionych.

4. Warsztaty dla rodziców: „Dzieciństwo bez klapsa – czyli jak z miłością i szacunkiem
wyznaczać dziecku granice”

5. Przybliżenie problematyki dojrzałości szkolnej.

6. Program “Szczęśliwe dzieciństwo bez smoczka”.

Dla nauczycieli

1. Szkolenie: „Nauczyciel jako osoba uczestnicząca w procesie diagnozy”.

2. Diagnoza trudności we wczesnym etapie edukacyjnym.

3. Kształtowanie systemu fonologicznego.

4. Warsztaty: “Oddech jako fundament prawidłowej wymowy”.

5. Organizacja kształcenia dzieci przewlekle chorych.

6. Jak rozumieć opinie i orzeczenia wydawane przez poradnię

Skip to content