Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Poznaniu


S T A T U T
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5
POZNAŃ – STARE MIASTO


Podstawa prawna:
Ustawa z 7września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004r. nr 256,poz. 2572,
z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie MENiS z dn. 11.grudnia 2002r w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym specjalistycznych
(Dz.U.z 2003r. nr 5, poz. 46). Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz.U. nr 11, poz.114), Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 97 z 2006r.poz.674
z późniejszymi zmianami)

I
PODSTAWOWE INFORMACJE O PORADNI


§ 1. Nazwa poradni
1.Poradnia nosi nazwę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 Poznań – Stare Miasto
– zwana dalej „Poradnią”.

Siedziba Poradni znajduje się przy ul. Nowowiejskiego 29 , 61-733 Poznań

Ustalona nazwa poradni używana jest w pełnym brzmieniu.
§ 2.Inne informacje o poradni

Organem prowadzącym poradnię jest Miasto Poznań

Nadzór merytoryczny sprawuje Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Poradnia swoim działaniem obejmuje: placówki i szkoły mieszczące się na terenie
działania poradni, w rejonie określonym przez organ prowadzący


§ 3. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.

II
CELE I ZADANIA PORADNI


§ 4. Cele i zadania Poradni

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej , wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się,
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu poprzez prowadzenie
działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej, a także
udzielanie rodzicom, wychowawcom i nauczycielom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej niezbędnej dla ich działalności związanej z wychowaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni w szczególności należy :
a/ wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności
uczenia się, nabywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
b/ prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacji prozdrowotnej, udzielanie
pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z grup ryzyka;
c/ terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
d/ wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
e/ wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły;
f/ prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
g/ udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia,
zawodu i planowania kariery zawodowej;
h/ udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu
potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez:
1/ diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną;
2/ konsultacje;
3/ terapię;
4/ psychoedukację;
5/ doradztwo;
6/ mediację;
7/ działalność profilaktyczną;
8/ interwencje w środowisku ucznia;
9/ działalność informacyjną.

Zasady korzystania z usług poradni

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne
i nieodpłatne;

Poradnia udziela pomocy uczniom , ich rodzicom i nauczycielom
przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania
poradni.

Poradnia udziela pomocy, gdy dziecko nie uczęszcza do szkoły
/przedszkola/ ale mieszka w rejonie działania poradni.

Współpraca poradni z innymi instytucjami w sprawie dziecka odbywa się za
zgodą rodziców /prawnego opiekuna/ i na jego wniosek , lub na wniosek
sądu.

§ 5. Przy poradni działa Zespół Orzekający na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, które wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego
nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
§ 6. Poradnia wydaje opinię pisemną na wniosek rodzica /prawnego opiekuna dziecka/
w sprawach:

wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia
spełniania obowiązku szkolnego;

pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej
klasie;

objęcia ucznia kształceniem w klasie terapeutycznej;

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją z nauki drugiego
języka obcego,

udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły
zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum,
a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły
zasadniczej, szkoły policealnej, pomaturalnej, kandydata z problemami
zdrowotnymi
ograniczającymi możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia;

przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do
sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu
maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
w warunkach i w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych kandydata;

Innych określonych w odrębnych przepisach.
§ 7. Poradnia, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka , przekazuje kopię opinii
odpowiednio do przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko
uczęszcza.
§ 8. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich,
wnioskodawca winien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
4
wydane przez odpowiedniego lekarza.
§ 9. Opinia poradni zawiera:

oznaczenie poradni wydającej opinię

imię i nazwisko dziecka, którego opinia dotyczy, datę i miejsce jego
urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia –
również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy do której
uczęszcza;

stanowisko w sprawie , której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego
uzasadnienie;

wskazanie odpowiedniej formy pomocy, w szczególności pomocy
psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole
lub placówce, stosownie do potrzeb, a także szczegółowe
uzasadnienie wskazanej pomocy.

opinię podpisuje dyrektor.


III
ORGANY PORADNI I ICH KOMPETENCJE


§ 10. Organy poradni

Organami Poradni są:
a. Dyrektor Poradni
b. Rada pedagogiczna Poradni
2.Dyrektor Poradni :
a. kieruje bieżącą działalnością Poradni, a w szczególności:
 opracowuje plan pracy placówki, bądź plan rozwoju,
 opracowuje arkusz organizacyjny Poradni,
 opracowuje zakres czynności i obowiązków służbowych wszystkich
pracowników Poradni
 odpowiada za prawidłowy przebieg procesu diagnostycznego,
za organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych,
psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i za orzecznictwo Poradni,
 kieruje pracami zespołu orzekającego
b. odpowiada za dyscyplinę pracy
c. zapewnia i dba o bezpieczeństwo i higienę pracy, dba o dobry stan sanitarny
i przeciwpożarowy budynku
d. sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracowników zgodnie
z obowiązującymi przepisami
e. przedstawia Radzie Pedagogicznej – nie rzadziej niż dwa razy w roku –
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
i informacje o działalności Poradni
f. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących
g. wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa; o wstrzymaniu uchwały niezwłocznie powiadamia
Kuratorium Oświaty i Urząd Miasta Poznań, które w zależności
od kompetencji podejmują decyzje ostateczną w danej sprawie.
h. przyznaje nagrody dyrektora i występuje z wnioskami w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni zgodnie
z Rozporządzeniem MEN i Uchwałami Rady Miasta Poznań
i. wykonując swoje zadania współpracuje z Rada Pedagogiczną
j. opracowuje i zatwierdza projekt plan finansowy placówki
k. dysponuje funduszami Poradni oraz odpowiada za ich prawidłowe
wykorzystanie
l. nadzoruje prawidłowość prowadzonej dokumentacji Poradni zgodnie
z obowiązującymi przepisami
ł. ponosi odpowiedzialność za mienie placówki
m. wymierza kary porządkowe pracownikom
n. zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników
Poradni
o. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa i rozporządzeń.

Rada Pedagogiczna:
3.1/ W poradni działa rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem poradni
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących diagnozy, terapii,
profilaktyki;
3.2/ W skład rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni
zatrudnieni w placówce;
3.3/ Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni
3.4/ Kompetencje Rady Pedagogicznej:
a) stanowiące:
 przygotowuje i uchwala Statut Poradni
 zatwierdza plany pracy lub rozwojowe Poradni
 ustala organizację doskonalenia zawodowego pracowników
pedagogicznych Poradni
b) opiniujące:
 opiniuje organizację pracy Poradni
a. arkusz organizacyjny poradni;
b. tygodniowy rozkład zajęć pracowników;
 opiniuje projekt planu finansowego Poradni
 opiniuje wnioski dyrektora placówki w sprawach przydziału pracownikom
stałych prac oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
 opiniuje wnioski dyrektora poradni w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień
 opiniuje programy autorskie pracowników pedagogicznych
3.5/ Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Poradnią z wnioskiem
o zbadanie i dokonanie oceny działalności Poradni, jej dyrektora
lub pracownika dydaktycznego
3.6/ Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Urzędu Miasta
Poznań o odwołanie dyrektora lub innego pracownika pedagogicznego
3.7/ Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może
być sprzeczny ze statutem poradni
3.8./ Rada pedagogiczna może powołać w zależności od potrzeb komisje stałe
lub doraźne /np. rozjemcza, wniosków/.
3.9/ Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej określa Regulamin Rady
Pedagogicznej.

Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna podejmują określone działania na rzecz
6
rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy organami:

negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu lub
kolejnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zwołanych w celu rozwiązania
sporu i prowadzonych pod przewodnictwem dyrektora poradni,

w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu organy poradni
powołują mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem
pozostaje osoba spoza poradni, bezstronna, zaakceptowana (obdarzona
zaufaniem przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami w
zakresie przedmiotu sporu)

w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora organy
poradni zwracają się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny i związków zawodowych w zależności od
przedmiotu sporu.

IV
SPRAWY ORGANIZACYJNE


§11 Pracownicy Poradni

Poradnią kieruje dyrektor.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych
w poradni pracowników.

Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów,
logopedów

Liczbę pracowników pedagogicznych w zależności od zadań oraz terenu działania
ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący poradnie,
a)szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników określa dyrektor
poradni w przydziale czynności, uwzględniając cele i zadania poradni,
możliwości kadrowe i finansowe oraz kwalifikacje pracownika,
b)pracownicy pedagogiczni realizują zadania również poza jej siedzibą tj.
w środowisku dzieci i młodzieży , a w uzasadnionych przypadkach
w środowisku rodzinnym,
c)pracownicy pedagogiczni w ramach obowiązującego wymiaru godzin
prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą oraz zajęcia
z nauczycielami, rodzicami i innymi osobami z poradni i poza nią wynikające
ze statutowych zadań poradni wg tygodniowego harmonogramu pracy.

Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni przez; wolontariuszy,
we współpracy z pracownikami pedagogicznymi wyznaczonymi przez dyrektora
poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była
karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.

Dyrektor poradni:
a. zawiera z wolontariuszem umowę określającą w szczególności
zakres zadań wolontariusza i sposób ich realizacji, czas trwania
umowy oraz zawierającą zobowiązanie wolontariusza do
przestrzegania ustalonych w poradni zasad i obowiązków oraz
do nie ujawniania informacji dotyczących osób korzystających
z pomocy poradni.
b. Ubezpiecza wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za
szkoły powstałe w zawiązku z wykorzystaniem zadań przez
wolontariusza .
c. Zapewnia warunki umożliwiające wykonywanie zadań przez
wolontariusza.

Pracownicy administracji i obsługi.
Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor w zależności
od potrzeb poradni, za zgodą organu prowadzącego.
7.Pracownicy pedagogiczni Poradni są odpowiedzialni za jakość pracy oraz
bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży w trakcie postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego i realizowania innych form pracy.
8.Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują pracę określoną w rocznym planie
pracy i są odpowiedzialni za jej jakość i wyniki.
9.Pracownik poradni ma obowiązek:
a) rzetelnie wykonywać powierzone mu zadania osiągając w stopniu
optymalnym cele ustalone w planach pracy Poradni,
b)wzbogacać własny warsztat pracy oraz wnioskować o jego modernizację
lub uzupełnienie,
c) nie uzależniać stosowanej pomocy od własnych przekonań politycznych
czy religijnych,
d) prezentować właściwą postawę etyczną,
e) prowadzić prawidłowo dokumentacje określoną w odrębnych przepisach

Pracownik poradni ma prawo:
a) współdecydować o celach i zadaniach poradni jako członek Rady
Pedagogicznej
b) decydować o sprawach doboru metod realizowanych przez siebie zadań,
c) odmówić wykonania dodatkowych obowiązków, jeśli nie zostały one
określone w rocznym planie pracy,

Pracownik Poradni odpowiada służbowo przed dyrektorem za:
a) dyscyplinę pracy,
b) wyniki powierzonych mu zadań,
c) powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne,
d) zaniedbanie lub niedopełnienie obowiązków, które spowodowały
określone straty i szkody w wyposażeniu Poradni

Zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej pracownika Poradni obejmuje:
a) tragiczne skutki wynikłe z nadzoru nad bezpieczeństwem powierzonych
w czasie wykonywania obowiązków służbowych dzieci,
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku
dziecka lub pożaru,
c) inne poważne zaniedbania, w wyniku których nastąpiło zniszczenie
lub strata majątku Poradni.

Pracownik pedagogiczny Poradni korzysta w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy
państwowych. Organ prowadzący placówkę obowiązany jest z urzędu
występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia
zostaną naruszone

Zadania psychologa
a. Prowadzenie, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, badań diagnostycznych
dzieci i młodzieży.
b. Kierowanie, gdy zachodzi potrzeba, na badania dodatkowe.
c. Opracowanie badań diagnostycznych w formie opinii, w której oprócz
zasadniczej części opisowej ze stanu badań, ujęte są szczegółowe zalecenia
kierowane do szkół i rodziców.
d. Prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej w stosunku
do dzieci, młodzieży i ich rodziców w miarę zgłaszanych przez nich potrzeb
i możliwości placówki.
e. Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców
(prawnych opiekunów), nauczycieli w zależności od potrzeb.
f. Przeprowadzanie badań diagnostycznych, zajęć terapeutycznych oraz
psychoedukacyjnych na terenie poradni, placówek w rejonie działania poradni
oraz według potrzeb w domach rodzinnych klientów Poradni.
g. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej poradni oraz w różnych formach
szkoleń, konsultacji, narad wynikających z planu pracy Poradni oraz
istniejących potrzeb.
h. Wizyty w placówkach oświatowych wg potrzeb.
i. Przygotowanie materiałów i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół.
j. Prowadzenie konsultacji dla rodziców, wychowawców, opiekunów w zależności
od wynikających potrzeb, popularyzowanie wiedzy psychologicznej.
k. Nabywanie nowej wiedzy psychologicznej drogą samokształcenia.
l. Dobór metod badawczych zgodnie z potrzebami diagnozowanego przypadku
pozostawia się do samodzielnej decyzji pracownika.
m. Udział w posiedzeniach zespołów orzekających
n. Udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy Poradni.

Zadania pedagoga
a. Prowadzenie, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, badań diagnostycznych
dzieci i młodzieży.
b. Kierowanie, gdy zachodzi potrzeba, na badania dodatkowe.
c. Opracowanie badań diagnostycznych w formie opinii, w której oprócz
zasadniczej części opisowej ze stanu badań, ujęte są szczegółowe zalecenia do
pracy z dzieckiem.
d. Prowadzenie różnego rodzaju form terapii pedagogicznej w stosunku do dzieci,
młodzieży i ich rodziców w miarę zgłaszanych przez nich potrzeb i możliwości
placówki
e. Prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców
(prawnych opiekunów), nauczycieli w zależności od potrzeb.
f. Przeprowadzanie badań diagnostycznych, zajęć terapeutycznych oraz
psychoedukacyjnych na terenie poradni, placówek w rejonie działania poradni
oraz według potrzeb w domach rodzinnych klientów Poradni
g. Odwiedzanie placówek oświatowych wg potrzeb , podejmowanie współpracy na
rzecz dzieci w zakresie realizacji zaleceń postdiagnostycznych.
h. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej poradni oraz w różnych formach
szkoleń, konsultacji, narad wynikających z planu pracy.
i. Wizyty w placówkach oświatowych wg potrzeb.
j. Przygotowanie materiałów, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół.
k. Prowadzenie konsultacji dla rodziców, wychowawców, opiekunów w zależności
od wynikających potrzeb, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.
l. Nabywanie nowej wiedzy pedagogicznej drogą samokształcenia.
m. Dobór metod badawczych zgodnie z potrzebami diagnozowanego przypadku
pozostawia się do samodzielnej decyzji pracownika.
n. Udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy Poradni.

Zadania logopedy
a. Stała terapia logopedyczna zakwalifikowanych dzieci w ustalonych dniach
i godzinach w Poradni.
b. Udział w posiedzeniach zespołów orzekających.
c. Pedagogizacja rodziców i nauczycieli w ramach współpracy przy prowadzonych
działaniach logopedycznych.
d. Ścisła współpraca z pedagogami i psychologami podejmującymi decyzje
dotyczące dzieci z wadami wymowy.
e. Udzielanie porad rodzicom zgłaszającym się z dzieckiem.
f. Dobór metod badawczych zgodny z potrzebami diagnozowanego przypadku
pozostawia się do samodzielnej decyzji pracownika.
g. Udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy Poradni.
h. Współpraca z pedagogami, psychologami diagnozującymi dzieci z wadami
wymowy .

Zadania lekarza
a. Konsultacja medycznej diagnozy dzieci i młodzieży ubiegających się o udzielenie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradni.
b. Udział w posiedzeniach zespołów orzekających
§12. Organizacja Poradni

Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są
przewidziane ferie szkolne.

Ilość dni tygodnia, w których czynna jest Poradnia ustalana jest corocznie przy
okazji ustalania tygodniowego rozkładu zajęć na dany rok szkolny (święta
narodowe, dyżury, dni otwarte),

Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor, w porozumieniu z organem
prowadzącym.

Organizację stałych godzin pracy pracowników Poradni określa tygodniowy rozkład
zajęć.

Dla pilnych potrzeb dzieci, młodzieży, rodziców bądź placówek oświatowych
istnieje możliwość nadpracowania godzin poza przydzielonym harmonogramem
w zamian za uzyskanie godzin lub dni wolnych od pracy po uzgodnieniu terminu
z dyrektorem Poradni.

Poradnia realizuje swoje cele i zadania poprzez następujące komórki organizacyjne:

zespół orzekający powoływany przez dyrektora poradni, w skład którego wchodzą:
a. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako
przewodniczący zespołu,
b. psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną,
c. pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną,
d. logopeda opracowujący diagnozę logopedyczną
e. lekarz opracowujący diagnozę lekarską,
f. inni specjaliści – w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu
jest niezbędny – opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej
specjalności.

Inne zespoły powoływane przez Radę Pedagogiczną lub dyrektora poradni
realizujące jednoroczne działania. W ich skład wchodzą:

  • pedagodzy,
  • psycholodzy,
  • logopedzi.

Mogą być one tworzone w celu:
a. doskonalenia zawodowego w danej grupie,
b. do podejmowania wspólnych działań edukacyjnych np. tworzenie programów,
poszerzanie współpracy z innymi instytucjami, placówkami samorządowymi
działającymi na danym terenie i realizującymi podobne działania,
c. opracowywania dalszej koncepcji rozwoju placówki
d. wzajemnego wsparcia.

W powyższych celach mogą być tworzone zespoły składające się z różnych
specjalistów.
3.Szczegółową organizację Poradni na dany rok określa arkusz organizacyjny,
z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego.
a. Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor Poradni do 30 kwietnia
każdego roku.
b. Liczbę pracowników poradni ustala na wniosek dyrektora organ
prowadzący poradnię.
c. Arkusz zawiera dane dotyczące rejonu działania Poradni, wszystkich
pracowników Poradni, liczbę placówek i liczbę dzieci oraz młodzieży
w rejonie działania.
d. Arkusz organizacyjny opiniowany jest przez organ prowadzący,
a zatwierdzany jest przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny .
4.Do realizacji swoich zadań Poradnia posiada:
a. gabinety pracowników pedagogicznych;
b. gabinet (pracownię) terapii; (biofeedbeck)
c. sekretariat;
d. poczekalnię.

W realizacji zadań statutowych poradnia współpracuje z placówkami oświatowymi
i opiekuńczo- wychowawczymi oraz innymi poradniami i instytucjami świadczącymi
poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom poprzez :
a. zapraszanie na spotkania informacyjne i szkoleniowe organizowane
przez poradnię, przedstawicieli tychże instytucji,
b. organizowanie i uczestniczenie we wspólnych dla poradni spotkaniach
i konsultacjach
c. wymianę informacji w zakresie prowadzonej działalności w sprawach
dziecka, na wniosek rodzica / prawnego opiekuna/ , jeżeli wymaga tego
prowadzona przez poradnię sprawa.

V
DOKUMENTACJA PORADNI


1 Poradnia prowadzi następującą dokumentację.
a. Regulamin Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 Poznań-
Stare Miasto,
b. Regulamin Pracy Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej nr 5 , Poznań – Stare Miasto
c. Roczny plan pracy Poradni
d. Skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy
Poradni.
e. Rejestr dzieci i młodzieży przyjętej do Poradni;
f. Dziennik indywidualnych zajęć pracowników Poradni.
g. Zakresy obowiązków pracowników Poradni
h. Dokumentacja badań – karty indywidualne badanych zawierają pełną
dokumentację przeprowadzonych badań, maja charakter poufny,
powinny być w sposób właściwy przechowywane i zabezpieczone.
i. Protokoły posiedzenia zespołów orzekających oraz dokumentację
rozpatrywanych przypadków.
j. Rejestr orzeczeń, opinii i zaświadczeń wydawanych przez Poradnię;
k. Księga protokołów Rady Pedagogicznej.
l. Księga inwentarzowa.
m. Dziennik korespondencji.
n. Wewnętrzne regulaminy poradni: Regulamin Rady pedagogicznej,
o. Plan Nadzoru pedagogicznego.
p. Tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych.
q. Dokumentacja awansu zawodowego.
r. Książka wyjść i wyjazdów służbowych.
s. Teczki akt osobowych pracowników.
t. Ksiązka urlopów i zwolnień lekarskich.
u. Lista obecności.
v. Inna dokumentacja zgodna z odrębnymi przepisami.

VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 14. Postanowienia końcowe:

Statut Poradni może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej na wniosek
dyrektora lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej zgodnie zobowiązującymi
przepisami, a wniosek przechodzi zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.

Poradnia używa pieczęci :
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 5
POZNAŃ – STARE MIASTO
61- 733 Poznań, ul. Nowowiejskiego 29
tel. (0 61) 8522-062
NIP 778- 13 – 50-358 , Regon 000717560
Statut uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej Nr 5 Poznań – Stare Miasto w dniu 7.11.2007 r.

Skip to content